ODPADY 480

Podobnie jak we wszystkich gminach w Polsce, tak w Gminie Nowogrodziec, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok:

  • odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  • odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
  • głosowanie uchwały budżetowej.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec

droga w sse 450 wa WWW

30 grudnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane związane z budową drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w miejscowości Wykroty, która stanowi między innymi dojazd do nowobudowanej fabryki TECHNONICOL Corporation - producenta i dostawcy materiałów pokryć dachowych, hydro i termoizolacyjnych.

NA WWW 450 crop

W dniu 29 grudnia 2020 r. w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i zaproszony Józef Rypiński przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, przekazali sprzęt i wyposażenie pozyskane w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

podziekowanie życzenia450

Drodzy Mieszkańcy!

Za nami Święta Bożego Narodzenia, które zgodnie z życzeniami napełniły nas spokojem i nadzieją.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za nadesłane kartki świąteczno-noworoczne,  z których każda miała swój udział w tworzeniu świątecznego nastroju.