oświetelenie500

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec w roku 2020 w wyniku, której rozbudowane zostało oświetlenie drogowe w miejscowościach: Nowogrodziec na ulicach: Nowogrodzka, Kolejowa, Szkolna i 1 Maja, Gościszów, Milików, Kierżno, Zebrzydowa, Gierałtów i Nowa Wieś.

 

Informujemy,

  że w dniu 17 grudnia 2020 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.)

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  4. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.
  1. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec

zmiana terminu410

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego informujemy o kolejnej zmianie terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, nowy termin wyznaczony został na niedzielę 24 stycznia 2021 r.

    >>Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego<<

deszcz marznący410.1 wyc 410

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed miejscowym wystąpieniem słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 09:20 do 20:00 dnia 10 grudnia. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Numeracja

Szanowni mieszkańcy,

przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.