Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)

Burmistrz Nowogrodźca

przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

  1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec
  2. Miejsce zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
  3. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 12,03 %.
  4. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 54,4%.
  5. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2013 r. poziom
  6. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  7. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)), wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec, prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca:

1) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY" Sp. z o.o.
ul. Kargula i Pawlaka 16,
59-623 Lubomierz
2) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu
ul. Staszica 6,
59-700 Bolesławiec
3) Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8,
59-800 Lubań
4) SITA ZACHÓD SP. Z O.O.
ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wocław
5) SIMEKO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra
6) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D" Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

Pozostałe podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Nowogrodziec zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)):
1) Apteka w CENTRUM
ul. Rynek 3/1
59-730 Nowogrodziec

Adres punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ul. Strzelecka 24
59-730 Nowogrodziec
(przy oczyszczalni miejskiej w Nowogrodźcu)

Na terenie Gminy Nowogrodziec zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny zbierany jest również w formie mobilnych zbiórek.