Zarządzenie nr 26/2010
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia  17 marca 2010 r.


w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zarządzam:

§ 1


1.    Zobowiązuję Sekretarza Gminy i Miasta Nowogrodziec do udostępniania na wniosek klienta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu każdej informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwanej dalej informacją w zakresie spraw przez nich prowadzonych lub podległe im komórki, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2.
2.    Nie udostępnia się informacji publicznej w przypadku:

1)    jeśli żądana informacja figuruje w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    jeśli udostępnienie jej naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności tajemnicy skarbowej, statystycznej,
3)    jeżeli udostępnienie jej narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, chyba, że osoby te rezygnują z przysługującego im prawa do ochrony.
§ 2


1.    Udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie  następuje w drodze:

1)    ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)     udostępnienia na wniosek bądź bez wniosku w formie ustnej lub pisemnej,
3)     wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
4)     wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz   udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia.
§ 3


1.    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek klienta, może być złożony ustnie lub pisemnie, z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji, która może być udostępniana niezwłocznie.

2.    Wniosek o udostępnienie informacji winien zawierać:

1)    imię i nazwisko wnioskodawcy, podpis oraz adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – nazwę oraz siedzibę,
2)    przedmiot żądanej informacji,
3)    wskazanie sposobu udostępnienia – ustnie czy w sposób utrwalony, o którym mowa w § 5 ust. 3

3.    Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4.    Wniosek pisemny kierowany jest do Wydziału Administracyjno Prawnego w celu zarejestrowania go w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, oraz przygotowania informacji i udostępnienia jej wnioskodawcy w sposób wskazany we wniosku.

§ 4


1.    Informacja jest udostępniana bezpłatnie.
2.    Opłatę można pobrać jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca żąda utrwalenia udostępnionej informacji.
3.    Za utrwalenie udostępnionej informacji można żądać zwrotu poniesionych kosztów. Kalkulacja kosztów będzie dokonana w oparciu o poniższe ceny:
      1)  zapis na dyskietce - 4,00 zł
      2)  zapis na płycie CD-ROM - 4,00 zł.
      3)  zapis na płycie DVD – 4,00 zł
4.    Opłaty, o których mowa w ust. 3 należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu lub w kasie Urzędu.
5.    O obowiązku poniesienia opłaty, jej wysokości i sposobie uiszczenia wnioskodawca jest informowany przez pracownika udostępniającego dokumenty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§ 5


1.    Informacje udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2.    Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, osoby o których mowa w § 4 zarządzenia obowiązane są najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu powiadomić wnioskodawcę o:

1)    powodach opóźnienia,
2)    wskazać nowy termin w jakim informacja zostanie udostępniona, nie później niż dwa miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.
§ 6


1.    Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, osoby, o których mowa w § 4 zarządzenia zobowiązane są powiadomić pisemnie wnioskodawcę o:

1)    przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z żądaniem,
2)    wskazać w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie oraz gdy udostępniona, wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, o których mowa w § 5 ust. 3 należy podać również wysokość opłat,
3)     pouczyć o konieczności złożenia nowego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu pod rygorem umorzenia postępowania.
§ 7


1.    Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji Burmistrza Nowogrodźca na zasadach określonych w art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 8


Kontrolę i nadzór wykonania powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.