Wysokość podatku od nieruchomości na 2015 rok

budynki

1.   od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,69 zł,

2.   od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,64 zł,

3.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,22 zł,

4.   od budynków lub ich części związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,45 zł,

5.   od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,86 zł,

za wyjątkiem obór, szop, stodół, garaży wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, do których stosuje się stawkę od 1m2 powierzchni użytkowej -   3,80 zł                        

6.   od budowli-ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych-2 %

grunty

1.   od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł,

2.   od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 4,29 zł,

3.   od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni - 0,24 zł

Formularze deklaracji:

Załącznik nr 1 - Informacja o nieruchomościach

Załącznik nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości  

Podstawa prawna

   1. Uchwała Nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,

2.   Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego