W dniu 21 czerwca 2017 roku w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

.Głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.

Na sesję, oprócz Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu i przedstawicieli władz samorządowych gminy Nowogrodziec, przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi gminy Nowogrodziec.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec, podziękował serdecznie za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej.

Następnie Rada Miejska, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2016, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2016 rok.