Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec!

Od 1 lipca 2017 r. zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na terenie Gminy Nowogrodziec ulegają zmianie zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz małych budynków wielorodzinnych. Odpady szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych odbierane w tzw. systemie workowym. Oznacza to, że należy zbierać odpady do odpowiednio oznakowanych worków, przeznaczonych na poszczególną frakcje, a następie posegregowane odpady 1 raz w miesiącu zostaną odebrane z terenu nieruchomości.
Podmiot odbierający odpady dostarczy do każdej nieruchomości zestaw worków do segregacji odpadów:
a) pierwszy zestaw worków:
- worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 3szt.,
- worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” – 1 szt.,
- worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” – 1 szt.,
b) kolejne zestawy worków – podmiot odbierający odpady dostarczy taką ilość worków na odpady segregowane, jaką odebrał w danym dniu z nieruchomości (zasada „worek za worek”) i pozostawi kolejny zestaw pod pokrywą pojemnika na odpady posortownicze lub w innym uzgodnionym z właścicielem miejscu.
Podmiot odbierający odpady zobowiązany będzie zostawić dodatkową ilość worków na odpady segregowane w przypadku wniosku właściciela nieruchomości zgłoszonego w dniu odbioru odpadów segregowanych.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do właściwego przygotowania worków w terminie wcześniej ustalonym w harmonogramie, czyli zabezpieczenia worka przed wysypaniem (związanie worka) oraz złożenia w widocznym, wyodrębnionym miejscu, umożliwiającym swobodny ich odbiór przez pracowników jednostki wywozowej.
Bezpośrednio z nieruchomości, które nie posiadają kompostownika z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz z małych budynków wielorodzinnych odbierane będą również bioodpady z pojemników dostarczonych przez jednostkę wywozową. Na przedmiotowych nieruchomościach bioodpady odbierane będą z częstotliwością co 2 tygodnie naprzemiennie z odpadami posortowniczymi. Obowiązki utrzymania pojemników na bioodpady w należytym stanie sanitarnym i higienicznym (mycia, dezynfekcja, dezynsekcja), zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą oraz zniszczeniem zapewniać będzie właściciel nieruchomości.