stypendium www Z NAPISEM

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu  informuje, iż wnioski  o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017 / 2018 przyjmowane będą w terminie od 01 do 15 września 2017 roku.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z póź. zm. ) jest ostateczny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Nowogrodziec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto na osobę w rodzinie ( art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2016 r. poz.930 z póź. zm.).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność dostarczenia imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 • zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne
  ● przybory szkolne – piśmiennicze, papiernicze, biurowe np : zeszyty, piórnik, kalkulator, bloki, kredki, flamastry, długopisy itp.
  ● tornister lub plecak szkolny
  ● zestaw komputerowy – komputer, drukarka, płyty CD, tusze do drukarek       
  ● biurko do nauki oraz krzesło         
  ● płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym ( kursy nauki    języków obcych, gry na instrumencie, zajęcia sportowe)        
  ● koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.     
  ● strój galowy          
  ● strój sportowy wymagany na zajęcia w-f 
  ● zwrot kosztów dojazdów do szkół poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Asnyka 53, pokój nr 8.

żródło: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu