zdjęcie droga Parzyce Kierżno na www

W dniu 4 września br. w obecności Pani Genowefy Chmielowiec Sołtysa wsi Kierżno, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w imieniu Gminy Nowogrodziec, podpisał porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Bolesławieckim, postanawiając o utworzeniu partnerstwa, którego celem jest wspólne działanie na rzecz realizacji zadania ”Remont drogi powiatowej nr 2281D relacji Parzyce-Kierżno”.

Zgodnie z porozumieniem zadanie zostanie ujęte w projektach uchwał budżetowych na rok 2018. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Bolesławiecki przy współfinansowaniu Gminy Nowogrodziec.

Pan Karol Stasik – Starosta Powiatu Bolesławieckiego docenia współfinansowanie przez Gminę Nowogrodziec i współpracę z Burmistrzem Nowogrodźca, Robertem Relichem - ponieważ środki budżetu Powiatu Bolesławieckiego są ograniczone i samorządu nie byłoby stać na samodzielną realizację przedsięwzięcia.

Należy wspomnieć, że w pierwszym porozumieniu intencyjnym, które zostało podpisane w dniu 06.07.2017 roku Zarząd Powiatu Bolesławieckiego nie występował z prośbą do Gminy Nowogrodziec o remont drogi powiatowej z Kierżna do Parzyc, pomimo deklaracji Burmistrza Nowogrodźca o możliwości podjęcia kolejnych zadań inwestycyjnych.

Należy docenić determinację Pani Genowefy Chmielowiec – Sołtysa wsi Kierżno w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.