Zjawisko bezdomności jest powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego, wiąże się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i prowadzi do stygmatyzacji. O działaniach dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności na terenie gminy Nowogrodziec rozmawiano w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów odbyło się 27 września 2017 roku. Zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi, szczególna troska w stosunku do starszych, bezdomnych oraz niepełnosprawnych - to głowne tematy spotkania.

>>Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu<<