Drukuj
Odsłony: 3084

 

W dniu 30 października Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani wymianą przestarzałych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne mogą składać wnioski o udział w programie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 3 na parterze w terminie do 20 grudnia 2017 r. Wzór wniosku znajdą Państwo w załączniku do niniejszego artykułu bądź w siedzibie urzędu, w pokoju nr 3. 

Złożone przez mieszkańców deklaracje będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Nowogrodziec  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu.

Udzielenie mieszkańcom dotacji na wymianę pieców i kotłów starej generacji na ogrzewanie ekologiczne będzie możliwe w przypadku otrzymania przez Gminę Nowogrodziec dofinansowania z WFOŚiGW. Ilość wymienionych urządzeń będzie zależna od ilości posiadanych przez Gminę środków finansowych oraz charakteru wyposażanej nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych informacji dotyczących dotacji.

Czego dotyczy dotacja ?

Dotacją objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

Dotacją objęte są również odnawialne źródła energii (OZE), takie jak:

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być dotowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać 40kW.

Dotacją objęta jest również likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

pod warunkiem odłączenia ich od przewodu kominowego.

Dotacją objęte będą wyłącznie zadania zrealizowane od 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

Kto może ubiegać się o dotację ?

Jaka jest wysokość dotacji ?

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

      Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

Jakim nieruchomościom dotacja nie zostanie udzielona ?

Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

 

 

Uchwała.XLIII.288.17.2017-10-30.pdf

Deklaracja uczestnictwa