lubańska 14 zd

Pod koniec grudnia 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu w celu adaptacji na mieszkania socjalne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Nowogrodziec nabyła budynek przy ul. Lubańskiej 14 od byłego zakładu INCO-VERITAS kilka lat temu, a dokładnie w 2015 roku. Budynek nie znajdował się w dobrym stanie technicznym, funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo – usługowych, pozostałe pomieszczenia nie nadawały się do użytku. Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą o jego odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadania mu właściwego znaczenia. Ostatecznie zadecydowano, że budynek będzie pełnił trzy funkcje: usługową, która pozostanie w części parterowej, komercyjną o charakterze małego ,,inkubatora przedsiębiorczości” z wynajmem niskoczynszowych lokali na działalność gospodarczą na pierwszym piętrze oraz mieszkaniową, zaplanowano bowiem powstanie 16 mieszkań socjalnych dla Mieszkańców Gminy na pierwszym i drugim piętrze budynku.

W dniu 2 marca br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z wykonawcą robót – firmą ,,Rejjs” ze Złotoryi, która natychmiast przystąpiła do realizacji robót budowlanych.

W ramach prac projektowych, dotyczących przebudowy budynku, przewidziano m.in. wykonanie szeregu robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem prac instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych), działania termomodernizacyjne oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty będą polegać na całkowitej zmianie zagospodarowania przestrzeni istniejącego budynku poprzez wyburzenie istniejących ścian działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz okiennych, likwidacji istniejących klatek schodowych niespełniających aktualnych wymagań dot. ewakuacji, rozbudowie budynku o dwie zewnętrzne klatki schodowe, wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, c.o. oraz dociepleniu budynku.

Ulica Lubańska, w ramach której realizowana jest inwestycja, została zakwalifikowana w Lokalnym Programie Rewitalizacji jako obszar wymagający wsparcia ze względu na występowanie problemów społecznych, jak i przestrzennych. Zdiagnozowany poziom ubóstwa oraz pozostałych problemów społecznych koresponduje m.in. z brakiem spójności przestrzennej i złym stanem technicznym budynków stanowiących zasób komunalny. Przez to mieszkańcy (którzy i tak potrzebują wsparcia) funkcjonują w otoczeniu zniechęcającym do integracji i dbania o najbliższe otoczenie. Pogłębia się problem wykluczenia społecznego obywateli. Zgłaszane zapotrzebowanie na lokale socjalne w połączeniu z brakiem możliwości lokalowych Gminy stanowi istotny problem na obszarze rewitalizacji i stał się kluczowym czynnikiem dla poszukiwania możliwych rozwiązań. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy Gmina podjęła decyzję o przystosowaniu istniejącej infrastruktury i częściowej zmiany funkcji istniejącego budynku przy ul. Lubańskiej 14 na potrzeby świadczenia usług społecznych.

Tym samym projekt stanowić będzie przykład inwestycji zrównoważonego rozwoju obejmujący kompleksowe rozwiązanie problemów obszaru rewitalizacji z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą Mieszkańcy miasta, którzy z racji swojej sytuacji finansowej zamieszkują lub oczekują na przydzielenie mieszkania socjalnego. Efektami realizacji projektu objętych zostanie w sumie 16 rodzin. Część z tych rodzin zamieszkuje kamienice komunalne, których stan techniczny nakazuje podjęcie aktywnych działań naprawczych w postaci przeniesienia lokatorów do nowych mieszkań.

Pośrednimi odbiorcami efektów realizacji projektu będą również pozostali mieszkańcy obszaru rewitalizacji wskazanego w obowiązującym LPR oraz wszyscy Mieszkańcy gminy Nowogrodziec. Dzięki realizacji projektu nastąpi bowiem istotna poprawa stanu technicznego obiektu budowlanego, który do tej pory był tylko częściowo użytkowany na cele usługowe. Tym samym nastąpi poprawa jakości przestrzeni publicznej, co stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy ww. obszaru w mieście.

Starania o środki europejskie na w/w cele czynione od 2016 roku, znalazły ostatecznie uznanie Instytucji Zarządzającej RPO WD, czego efektem jest zawarta umowa o dofinansowanie, której wartość opiewa łącznie na kwotę ponad 1,7 mln. zł. Niezbędny udział środków własnych został zapewniony w budżecie Gminy i Miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Oddanie do użytkowania zmodernizowanego obiektu przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

znaczki H

Projekt pn. ,, Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu w celu adaptacji na mieszkania socjalne” jest realizowany ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.