zdjęcie z loty ptaka

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Bardzo często można zaobserwować, że pobocza, przydrożne rowy czy lasy zaśmiecane są różnymi przedmiotami, odpadkami niewiadomego pochodzenia, najczęściej jednak wyrzucane są z przejeżdżających samochodów.

Oprócz bardzo niekorzystnego wrażenia estetycznego stwarza to także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Pozostawianymi odpadami komunalnymi interesują się dzikie zwierzęta, których obecność w pasie drogi to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalegające odpady wielorakiego pochodzenia i różnych gabarytów mogą powodować również uszkodzenia drogi i jej urządzeń odwadniających.

Gmina w ramach swoich zadań prowadzi systematyczne prace porządkowe polegające między innymi na utrzymaniu czystości. Sprzątanie pasa drogowego polega często na zbieraniu zanieczyszczeń, które powstają w skutek bezmyślności i niepotrzebnego bałaganiarstwa uczestników ruchu drogowego.

Mając na względzie estetyczny wygląd Naszej Gminy, czyste środowisko jak również zdrowie nas samych zwracam się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów, lasów i innych miejsc.

Przypominam, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.

Ponadto mieszkańcy Naszej Gminy mogą w od poniedziałku do soboty (oprócz środy) nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu  przy ul. Strzeleckiej 24 (obok Oczyszczalni Ścieków), segregowane odpady komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo-budowlane, odpady ulegające biodegradacji i inne odpady zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek, potoków i pięknej przyrody.

                                                                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                         Robert Relich