Gmina Nowogrodziec przystąpiła do umowy partnerstwa w gronie 10 gmin północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego dotyczącej budowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwoju usług publicznych on-line i elektronicznych usług administracyjnych. Umowa partnerstwa została podpisana 11 kwietnia 2016 roku. Pomyślna realizacja projektu SIP jest spełnieniem wymagań wprowadzonych do prawa polskiego przez Ustawę z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Przepisy Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej nawiązują do podstawowych celów dyrektywy, do ustanowienia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej wchodzącej w skład infrastruktury Europejskiej. Celem jest również optymalizacja pozyskiwania danych przestrzennych i utrzymania tych zasobów przez jednostki administracji publicznej, jak również poprawa dostępności zasobów dla wszystkich użytkowników. Ustawa określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tej sprawie. Definiuje również zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Ustawa definiuje także zasady tworzenia i korzystania z infrastruktury w odniesieniu do: danych przestrzennych (zbiorów i usług) i metadanych dla nich opracowanych, zasad dostępu do danych przestrzennych, interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz form udostępniania danych przestrzennych.

W ramach projektu został utworzony Międzygminny System Informacji Przestrzennej, niezbędny do świadczenia e-usług w z zakresie planowania przestrzennego, oświaty, turystyki, kultury oraz ochrony przeciwpowodziowej. zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej, jak również wdrożono system umożliwiający świadczenie szeroko rozumianych e-usług (budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego).

>>Zachęcamy Państwa serdecznie do zapoznania się z relacją TV Bolesławiec<<