O G Ł O S Z E N I E 
o wynikach konsultacji społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”

>>BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu - treść ogłoszenia<<