Mieszkańcy miejscowości Gierałtów i Czerna oraz Parzyc i wsi Kierżno od wielu lat czynnie zabiegali o naprawę dróg powiatowych relacji Gierałtów – Czerna oraz Parzyce – Kierżno.

Modernizacja powyższych dróg od dłuższego czasu stanowiła priorytet w dążeniach Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Nowogrodziec.

W dniu 30 stycznia 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Wicestarosta Mirosław Horzempa podpisali umowy o wspólnym finansowaniu inwestycji. W ramach zadań remontowane będą drogi na długości 470 mb – Parzyce – Kierżno oraz 380 mb – Czerna – Gierałtów.

Remont będzie polegał na odnowieniu starej nawierzchni wraz z odwodnieniem i poprawą poboczy.

Planowane zakończenie robót to maj 2019 r.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, zadeklarował pokrycie połowy kosztów wykonania zadania.

Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom Mieszkańcy gminy szybciej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, miejsc wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw.