Szanowni Mieszkańcy

naszej Gminy i Miasta Nowogrodziec

         Pierwszy raz w historii lokalnej społeczności przedstawiam Raport o stanie gminy. Jest to dokument, który prezentuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu informacje o sposobach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych.

       Jestem przekonany o sumiennej, rzetelnej, oddanej oraz pełnej poświęcenia i zaangażowania pracy na rzecz lokalnej społeczności. Siłą osiąganych sukcesów jest współpraca wielu Mieszkańców, którzy aktywnie angażują się w życie na każdym polu aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości, edukacji, kultury, pomocy i opieki społecznej.
Spektakularnym sukcesem jest największy inwestycyjny projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, to dowód ochrony środowiska naturalnego i zdrowia. Niezaprzeczalnym osiągnięciem jest zrównoważenie gospodarcze dla rozwoju Gminy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej poprzez odzyskanie wpływów podatkowych wielkości kilkudziesięciu milionów złotych. Odważne projekty inwestycyjne ukierunkowane na pomoc, szczególnie do ludzi pozbawionych zdrowia i wymagających opieki medycznej zasługują na szacunek i uznanie. To tylko trzy tytuły inwestycyjne z kilkudziesięciu które uważam, za przełomowe. Darzę szczególną troską zaangażowanie w rozwój kultury i zachowanie tożsamości. To priorytet który nigdy nie był na drugim planie.
       Serdecznie dziękuję moim najbliższym Współpracownikom Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Sekretarzowi, Skarbnikowi i Zastępcy oraz Kierownikom, Dyrektorom jednostek. Pamiętam o wielu gestach życzliwości, dobroci i pomocy kierowanych przez Sołtysów, Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

 Treść Raportu o stanie Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2018

                                                                                                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                    Robert Relich
                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Nowogrodźca