OPINIA RIO ZDJĘCIE 410

Pan Tadeusz Karasiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uchwałą z dnia 23 maja 2019 roku wystąpił do RIO o opinię w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Robertowi Relichowi, Burmistrzowi Nowogrodźca.

Uchwała nr VII/52/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2018 rok Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozostawia wątpliwości - Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca na absolutorium i pozytywną ocenę pracy zasługuje.

W załączeniu prezentujemy dokumenty w powyższej sprawie, tak ważnej dla naszej społeczności Gminy i Miasta Nowogrodziec.

RIO 1

RIO 2