Informujemy,

że w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 618/4 o pow. 0,0160 ha, poł. w Nowogrodźcu obręb 1);
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz.: nr 742/1 o pow. 0,12 ha, nr 742/3 o pow. 0,14 ha, nr 742/4 o pow. 0,10 ha, nr 740 o pow. 0,25 ha i nr 843 o pow. 0,03 ha, poł. w obrębie Zebrzydowa);
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 670/2 o pow. 0,04 ha, poł. w obrębie Zebrzydowa);
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wykroty;
 • w sprawie zmiany uchwały nr X/65/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 • w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników;
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
 • w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca;
 • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<