Informujemy Rolników, których uprawy polowe zostały uszkodzone przez suszę, o możliwości wnioskowania o oszacowanie strat.
W szóstym okresie raportowania, tj. od 11 maja do 10 lipca 2019 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Gminy Nowogrodziec.

W związku z powyższym Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Nowogrodziec.
Zgodnie z przepisami prawa szacowane będą tylko uprawy wskazane w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, publikowanym przez Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0201043/ w rejonach wskazanych na Mapie podatności gleb na suszę http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/. Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie.
Pierwsze terenowe prace Gminnej Komisji odbędą się niezwłocznie po jej powołaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego. O terminie rozpoczęcia prac wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.
Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody. Protokół zbiorczy sporządza komisja z terenu Gminy, na której znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego.
Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. Prosimy o dołożenie należytej staranności w wypełnianiu wniosku i załączników, gdyż wraz z protokołami sporządzanymi przez Komisję zostaną przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2019 – składana w ARiMR.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również w urzędzie gminy.
Druki wniosku i oświadczenia pod pozycją 6 i 7 na stronie:
https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html