Nowgrodziec ratusz zd

Projekt pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” polegał na odnowieniu zdegradowanej infrastruktury ścisłego miasta Nowogrodziec poprzez kompleksową przebudowę ulicy Rynek i Kościuszki oraz zagospodarowanie zaplecza w obrębie murów obronnych. Dostosowano istniejącą infrastrukturę przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawiono estetykę, a przede wszystkim przywrócono funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne.

Przeprowadzona rewitalizacja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez szereg komplementarnych działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, techniczną, przestrzenno – funkcjonalną i środowiskową. Dzięki rewitalizacji w obszarze wsparcia zaszły pozytywne zmiany. W sferze społecznej nastąpiła poprawa przede wszystkim pod względem jakości kapitału społecznego. Nastąpiło zwiększenie integracji mieszkańców oraz zwiększył się poziom uczestnictwa w życiu Miasta. Wzrosła ponadto świadomość i więź społeczna oraz odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Rewitalizacja pozwoliła wygenerować impulsy do przeciwdziałania patologiom społecznym – zaktywizowała osoby młode, najbardziej narażone na negatywne zjawiska społeczne oraz zachęciła pozostałych mieszkańców do wspólnego działania. Stworzone zostały infrastrukturalne warunki do integrowania społeczności i prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej. Poprawa stanu przestrzeni miejskiej przyniosła wymierne efekty. Stworzone zostały miejsca atrakcyjne i bezpieczne na rzecz organizacji działań kulturalnych i społecznych. Wykreowana przestrzeń publiczna o wysokiej estetyce, obejmującej podstawowe elementy małej architektury, uwzględniająca potrzeby osób o ograniczonej mobilności stanowi kluczową podstawę dla dalszych przekształceń w sferze przestrzennej Miasta. W zrewitalizowanej przestrzeni publicznej mieszkańcy chętniej podejmują działania zmierzające do poprawy jakości swojego życia – począwszy od zwiększenia integracji sąsiedzkiej, przez rozwijanie aktywności obywatelskiej aż po zwiększone uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym miasta. Rewitalizacja jest impulsem generującym kolejne działania w obrębie m.in. istniejących zabytkowych kamienic – „zaprasza” organizacje pozarządowe i inne podmioty do Rynku, by mogły prowadzić swoją działalność na rzecz mieszkańców. Ponadto Gmina wspiera jednostki, które wyrażają zainteresowanie prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie poddanym rewitalizacji. W sferze gospodarczej nastąpiła aktywizacja wewnętrznego potencjału przedsiębiorczego mieszkańców. Obszar rewitalizacji stał się atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim stworzone zostały warunki dla rozwoju firm oraz zwiększona została aktywność mieszkańców w obszarze rewitalizacji, która zachęca drobnych przedsiębiorców do lokowania swojej działalności w kamienicach zlokalizowanych w strefie oddziaływania projektu. Zrewitalizowany obszar znacząco się ożywił, stał się tym samym wizytówką całej gminy i pozwolił przywrócić tej części Miasta jej dawną świetność. W sferze technicznej nastąpiła poprawa w zakresie ładu przestrzennego. Dzięki rewitalizacji zostały stworzone infrastrukturalne warunki do integrowania społeczności i prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej czy gospodarczej. Poprawa stanu przestrzeni miejskiej przyniosła wymierne efekty w postaci większego zaangażowania mieszkańców w dbanie o najbliższe otoczenie. Stanowi istotny impuls dla generowania pozytywnych zmian w sferze społecznej. Istotny jest również fakt, że stanowi pozytywny bodziec do zmian w całej gminie. Dzięki rewitalizacji nastąpiła również poprawa stanu środowiska. Zmniejszyło się niekorzystne oddziaływanie człowieka na otoczenie –m.in. nastąpił wzrost efektywności energetycznej budynków.

Celem strategicznym rewitalizacji była aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Nowogrodźcu. Rozwój podstrefy ekonomicznej Nowogrodziec - Wykroty, sąsiedztwo Bolesławca (jako rynku pracy) oraz odpływ młodych mieszkańców z Nowogrodźca przyczyniły się do spadku rozwoju działalności gospodarczej. Likwidacja zakładów pracy sprawiła, że mieszkańcy o wykształceniu zawodowym podejmowali zatrudnienie poza miastem. Brak wsparcia inicjującego rozpoczęcie własnej działalności sprawiło, że na obszarze rewitalizacji dostrzeżono znaczne deficyty w zakresie indywidualnych inicjatyw przedsiębiorczych.

Niezbędnym zatem było stworzenie miejsca, w którym oferowane będzie wsparcie „młodym” przedsiębiorcom. Dotyczy to zarówno stworzenia obiektu na wzór inkubatora przedsiębiorczości, jak i udostępnienia lokali komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu niezbędne było dostosowanie infrastruktury, np. poprzez zapewnienie właściwych warunków dojazdu i parkowania dla potencjalnych przedsiębiorców i ich klientów. Rewitalizacja prowadzona poprzez aktywne uczestnictwo wszystkich potencjalnych interesariuszy zagwarantowała wysoką efektywność podejmowanych działań na rzecz aktywizacji lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Projekt pn. "Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu" obejmował nowe urządzenie Rynku i ul. Kościuszki wraz z zagospodarowaniem przestrzennym zaplecza ul. Rynek 8-11 oraz ul Rynek 13-15 w obrębie murów obronnych. Teren inwestycji to łącznie 7280,37m2. Zaproponowany układ kompozycyjny miał na celu podkreślenie najciekawszych i najbardziej wartościowych obiektów architektonicznych znajdujących się na placu. Wycofanie miejsc parkingowych z obrębu wewnętrznego rynku pozwoliło stworzyć wokół budynku urzędu miejskiego przestrzeń eksponującą jego walory architektoniczne oraz miejsce dla wydarzeń kulturowych i spotkań mieszkańców oraz turystów. Kompozycyjne powiązania wschodniej strony placu z zieleńcem oraz alejowe nasadzenia drzew pozwoliły na skierowanie widoku na dwa ważne, związane z historią miasta, elementy zagospodarowania placu, tj. rzeźbę Św. Nepomucena oraz fontannę z garncem. Dzięki silniejszemu oświetleniu akcentującemu elewację budynku, barokową rzeźbę oraz garniec uzyskano świetlny kontrast pomiędzy delikatnym oświetleniem otoczenia, co wyraźnie podkreśliło hierarchię w przestrzeni placu. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu, demontaż słupów oświetleniowych, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę przewodów elektroenergetycznych nn wraz z montażem słupów oświetleniowych, budowę nawierzchni pieszych, jezdnych i pieszo-jezdnych, budowę miejsc postojowych, budowę schodów wejściowych i terenowych. Ponadto inwestycja obejmowała również wycinkę drzew i roślinności niskiej oraz wykonanie nasadzeń zieleni oraz realizację monitoringu miejskiego. Zakres prac obejmował przystosowanie rewitalizowanej powierzchni do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. likwidacji barier architektonicznych w obrębie ciągów pieszych, w obrębie zjazdów z chodników na jezdnię.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia malowniczo położonego Nowogrodźca!

                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                       Robert Relich

foto 001.1

foto02.1

001 projekt.1

002 projekt.1