Uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 odbyło się w dniu 16 października 2019 roku. Wydarzenie zostało poprzedzone konferencją prasową, w której uczestniczył Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Robertem Adaszewskim i Pełnomocnikiem Burmistrza Nowogrodźca ds. Domu Pomocy Społecznej Iwoną Tur. Konferencja odbyła się z udziałem mediów: Telewizja Regionalna TVT Zgorzelec, Bolesławiec dla Ciebie – Bolec.info, Portal eLubań – Lubań w skrócie, Serwis Bobrzanie.pl.
Uroczystość rozpoczęto Hymnem państwowym w wykonaniu Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej. Licznie zgromadzonych gości powitał Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, zwracając się do mieszkańców słowami: „Połączyliśmy tradycję z innowacyjnością. Dziś oddajemy Wam naszą pracę i starania”. W swoim przemówieniu Burmistrz Robert Relich wyraził słowa uznania i podziękowania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu, Senatorowi RP Rafałowi Ślusarzowi, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antoninie Szelechowicz kadencji 2014-2018 wraz z Radą Miejską, Staroście Powiatu Bolesławieckiego Tomaszowi Gabrysiak, Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego Krzysztofowi Pańczakowi, Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu – bryg. Andrzejowi Śliwowskiemu oraz mł. bryg. Dariuszowi Bandrów, Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bolesławcu Urszuli Felczyńskiej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Piotrowi Żak, Dziekanowi Dekanatu Nowogrodziec księdzu Krzysztofowi Słabickiemu, Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec Iwonie Janiec wraz ze współpracownikami, Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu Zofii Barczyk, Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, Kierownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze Krzysztofowi Kurek, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Robertowi Adaszewskiemu, Pełnomocnikowi Burmistrza Nowogrodźca ds. DPS Iwonie Tur.
Podziękowania zostały skierowane do pracowników, rehabilitantów, opiekunów, pielęgniarek i lekarzy SP ZOZ w Nowogrodźcu, jak również do członków Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej, Kapelmistrza Jana Chojnackiego oraz do wszystkich ludzi dobrej woli!
Szczególne wyróżnienie i podziękowania za pomoc, zaangażowanie i współpracę przy realizacji inwestycji Burmistrz Robert Relich skierował do wykonawców Pana Romana Krawieckiego – Zakład Usług Ogólnobudowlanych oraz Pana Jarosława Buryło P.P.H.U. „Everest”, do Pana Mirosława Soczyńskiego – Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pani Urszuli Bober – Naczelnika Wydziału Inwestycji, Pana Henryka Buźniaka – Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Pana Piotra Nowaka – Pełnomocnika Burmistrza Nowogrodźca ds. Inwestycji oraz Pani Antoniny Szelechowicz - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu kadencji 2014-2018.
Następnie została odsłonięta tablica pamiątkowa przez przedstawicieli społeczności gminy Pana Piotra Nieratkę, Naczelnika OSP Nowogrodziec Osiedle oraz Pani Emilię Łazowską, Przewodniczącą Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Tablica upamiętnia słowa Wielkiego Polaka – świętego Jana Pawła II: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
Dziekan Dekanatu Nowogrodziec ksiądz Krzysztof Słabicki dokonał poświęcenia tablicy oraz całego obiektu.
Wiele ciepłych życzeń i słów uznania dla władz i mieszkańców naszej gminy padło z ust zaproszonych gości. Życzenia zdrowia i wielu radości skierowała do Burmistrza Roberta Relicha Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa, pisząc m.in.: „Szanowny Panie Burmistrzu! Pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania za to ważne przedsięwzięcie. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak potrzebnego miejsca. Placówka ta będzie pełnić szlachetną misję niesienia pomocy potrzebującym, będzie ostoją i wsparciem dla wielu osób.” Równie serdeczne życzenia przekazali: Przełożona Zgromadzenia Marii Magdaleny od Pokuty Matka Generalna Wiesława Kopij, Przełożona prowincji wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Matka Paula Marcinowska oraz Wójt partnerskiej Gminy Gorzyce Leszek Surdy.
Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi przy wejściu do obiektu dokonali: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Robert Adaszewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Antonina Szelechowicz oraz Pełnomocnik Burmistrza Nowogrodźca ds. DPS Iwona Tur.
Dziękując zebranym gospodarz gminy podkreślił: „Otrzymuje nie tylko ten, który jest chory i samotny, ale także i ten, który z poświęceniem służy. Nie boimy się miłości do drugiego człowieka. Mówimy NIE eutanazji, mówimy TAK dla życia do ostatniej chwili!” 
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zwiedzili obiekt pozostawiając piękne kwiaty doniczkowe, które będą cieszyły przyszłych podopiecznych, dostarczając wiele radości.
Mieszkańcy naszej gminy z pewnością zapamiętają  dzień 16 października 2019 roku, jako wyjątkowy w życiu naszej społeczności. Dokonując symbolicznego otwarcia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, w sposób szczególny uczciliśmy również uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz historyczny dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II.
 
 
 
Szanowni Państwo,
proponujemy Państwa uwadze krótki zarys historyczny budynku oraz informacje o zrealizowanej inwestycji.
Szpital Świętego Józefa wybudowano w 1899 r. Jako pielęgniarki pracowały w nim siostry z pobliskiego klasztoru należącego do Zakonu Św. Magdaleny od Pokuty. Prawdopodobnie w latach trzydziestych zdecydowano o rozbudowie skrzydła, możliwe że w tamtym okresie wyposażono budynek w działającą do dnia rozpoczęcia remontu w 2018 roku windę.
Po wojnie obiekt trafił do zasobu państwowej służby zdrowia. W związku z likwidacją klasztoru siostry Magdalenki zastąpiły siostry Elżbietanki. Historia szpitala jest nierozerwalnie związana z życiem mieszkańców miasta i gminy, gdyż tutaj się rodzili, leczyli i umierali. W szpitalu funkcjonował jedyny na tym terenie Oddział Pulmonologii.
W wyniku kolejnej zmiany ustrojowej w Polsce szpital zlikwidowano, pod koniec lat dziewięćdziesiątych w jego miejsce utworzono zakład opiekuńczo- leczniczy. Budynek został przejęty przez Gminę Nowogrodziec, zakład stał się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej po podziale Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W 2009 roku w strukturze zakładu utworzono hospicjum stacjonarne. W roku 2013 rozpoczęto pracę nad analizą dalszego funkcjonowania jednostki, którego efektem była decyzja o przeniesieniu działalności do nowego budynku. 22 lipca 2016 roku budynek został opuszczony. Rozpoczęły się trudne i wymagające prace projektowe jego przebudowy i rozbudowy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i wszystkie planowane prace były konsultowane z Konserwatorem Zabytków. Głównym problemem architektonicznym była różnica poziomów pomiędzy pierwotną częścią budynku a dobudowaną, drogi ewakuacyjne nie spełniały przepisów przeciwpożarowych a brak windy w każdym skrzydle budynku stanowił poważny problem komunikacyjny. 16 stycznia 2018 roku Gmina Nowogrodziec otrzymała Pozwolenie na budowę i tego samego roku w dniu 3 sierpnia została podpisana umowa na roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu do utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
Zakres prac obejmował: rozbudowę obiektu o nową klatkę schodową, przebudowę istniejących pomieszczeń w celu przeznaczenia na działalność trzech nowych zakładów, wymianę istniejących instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, renowację  zabytkowych witraży, które znajdują się na klatce schodowej, zamianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową, wymianę pokrycia dachowego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, budowę nowego szybu windowego (obecnie w budynku znajdują się 2 windy), zmianę zagospodarowania terenu wokół budynku - powstał nowy parking. Zlikwidowano betonowe zasieki węglowe oraz urządzono przestrzeń do wypoczynku, wyczyszczona i zaimpregnowana została ceglana elewacja oraz (co bardzo ciekawe) pogłębiona została piwnica, która znajduje się pod całym budynkiem. I tak oto uzyskaliśmy nową przestrzeń do zagospodarowania w postaci między innymi: szatni dla pracowników, pomieszczeń gospodarczych, magazynów oraz kotłowni.
Nie możemy zapomnieć również o kaplicy przyszpitalnej, na której zostało wymienione pokrycie dachowe z łupka kamiennego, witraże okienne zostały odrestaurowane i wstawione w nowe ramy okienne, wymieniona została posadzka, wykonane nowe tynki, wyczyszczony został drewniany sufit oraz odnowiono drzwi.
Cały zakres prac, związanych z przebudową budynku wyniósł 11 569 457,98 zł, w tym koszt przebudowy za 1 m2 to 3 607,45 zł.
Powierzchnia całkowita obiektu to 3 207,10 m².
Na realizację projektu Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-220 w wysokości 2 006 905,17 zł.
Dziś dysponujemy obiektem, w którym znajdują się:
  1. na parterze Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w którym znaleźć pomoc będą mogły osoby poszukujące pomocy specjalistów z zakresu przewlekłych chorób oraz przywracania sprawności po przebytych schorzeniach. Zakład obejmuje dużą salę gimnastyczną, salę ćwiczeń oraz aneksy zabiegowe jako wydzielone boksy, przystosowane do wykonywania zabiegów fizyko- i kinezyterapeutycznych.
  2. w części południowej na drugiej i trzeciej kondygnacji znajduje się Dom Opieki Specjalistycznej, przeznaczony dla 30 osób niesamodzielnych i wymagających opieki długoterminowej ze względu na niepełnosprawność i choroby. Na każdej kondygnacji znajdują się dwie łazienki przeznaczone dla pacjentów, wyposażone w urządzenia wspomagające, umożliwiające korzystanie przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Sale dla pacjentów i podopiecznych wyposażone są w specjalistyczne łóżka do opieki długoterminowej oraz instalację przyzywową.
  3. w części dobudowanej na trzech kondygnacjach znajduje się Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla 30 podopiecznych, głównie osób niesamodzielnych i wymagających opieki długoterminowej ze względu na zaawansowany wiek, niepełnosprawność i choroby przewlekłe. Na każdej z kondygnacji znajdują się cztery dwu- i trzyosobowe pokoje mieszkalne z łazienkami, kuchenka podręczna oraz pomieszczenie pomocnicze. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka z toaletą.
Dla wszystkich podopiecznych, zarówno DPS i DOS zorganizowano świetlicę w celu wspólnych spotkań i spędzania czasu wolnego, świetlica będzie pełnić również funkcję jadalni, a bezpośrednio przy niej zlokalizowany jest węzeł higieniczno-sanitarny.
W południowej części parteru znajduję się część administracyjna, pokój socjalny oraz gabinety lekarskie.
 
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu
wraz z zagospodarowaniem terenu polegała na przystosowaniu dawnego Szpitala
św. Józefa w Nowogrodźcu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej,
Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
Zadanie to zostało dofinansowane w ramach dwóch projektów, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem
terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej”
(wartość dofinansowania: 829.306,66 zł) oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku
przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej”
(wartość dofinansowania:1.177.598,51 zł) ze środków EFRR  w ramach RPO WD 2014-2020.