straż410

 

W dniu 16 września 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowy na mocy, których Gmina Nowogrodziec przekaże dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania bojowego oraz obuwia bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Beneficjentami dofinansowania o łącznej wartości 19 400 zł będą jednostki OSP Nowogrodziec, OSP Czerna, a także OSP Gierałtów. Środki finansowe, o których mowa powyżej będą stanowić wkład jednostek OSP do umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wcześniej w miesiącu lipcu br. OSP Nowogrodziec, OSP Czerna, OSP Gierałtów i OSP Nowogrodziec Osiedle otrzymały wsparcie celowe w łącznej wysokości ponad 2 900 zł również jako wkład jednostek OSP do umów dotacyjnych MSWiA i KSRG, na mocy których w Remizach strażackich zostaną wykonane remonty oraz zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej, sprzęt i wyposażenie.

Realizacja zadań, zaangażowanie OSP w pozyskiwanie środków zewnętrznych i wsparcie finansowe Gminy Nowogrodziec wpłynie korzystnie na systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec.

Gmina Nowogrodziec aktywnie uczestniczy i współpracuje z jednostkami OSP w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację zadań zapotrzebowanych przez OSP. Oprócz wskazanych dofinansowań Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Nowogrodziec są utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.