Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Nowogrodziec;
  • w sprawie ustanowienia służebności gruntowej;
  • w sprawie przystąpienia do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027;
  • w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Nowogrodziec ze Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • w sprawie przekazania wniosku według właściwości;
  • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół;
  • w sprawie odwołania radnego ze składów Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

9.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna na kanale YouTube Gminy Nowogrodziec