Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Infromujemy, że w dniu 27 października 2020 r. o godz. 15:15

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok;
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok;
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec