segregowane2W dniu 21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych między Gminą Nowogrodziec a Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu.


Umowę zawarto na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z:
1) odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec;
2) utworzeniem, prowadzeniem i odbiorem odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym problematycznych (PSZOK); ww. punkt zostanie utworzony obok oczyszczalni miejskiej przy ul. Strzeleckiej w Nowogrodźcu, gdzie przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów: wielkogabaryty, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, gruz budowlany, odpady ulegające biodegradacji, baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki, odpady i opakowania po chemikaliach itp.;
3) transportem wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych (PSZOK) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu, w celu dalszego ich zagospodarowania.

Przeterminowane leki gromadzone będą w pojemnikach na przeterminowane leki, usytuowanych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4 oraz w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu ul. Asnyka 55. Przewidziany jest również odbiór odpadów problemowych, w szczególności odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach zorganizowanych 2 razy do roku zbiórek w uzgodnionych miejscach na terenie poszczególnych sołectw.

Na terenie Gminy Nowogrodziec zaplanowano około 100 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których gromadzone będą następujące frakcje odpadów: papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe, metal oraz bioodpady. W każdej miejscowości w zależności od ilości mieszkańców są rozstawiane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów:

LP Miejscowość

Ilość punktów selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych

1 CZERNA 7
2 GIERAŁTÓW 8
3 GODZIESZÓW 3
4 GOŚCISZÓW 8
5 KIERŻNO 2
6 MILIKÓW 6
7 NOWA WIEŚ 5
8 NOWOGRODZIEC 34
9 PARZYCE 4
10 WYKROTY 11
11 ZABŁOCIE 2
12 ZAGAJNIK 2
13 ZEBRZYDOWA 8

Dla każdej miejscowości opracowany został szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o indywidualnym numerze konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty wraz z 10 l pojemnikiem na bioodpady.
Pojemniki na odpady posortownicze należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Istnieje także możliwość wydzierżawienia pojemników od Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. W sprawie dzierżawy pojemników prosimy kontaktować się pod nr tel. 75 722 22 29 wew. 33 (cennik pod adresem http://nowogrodziec.pl/index.php/gospodarka-odpadami/288-ceny-wynajmu-wybranych-rodzajow-pojemnikow lub http://zgiukluban.pl/tra_cennik.html ).

W Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu do chwili obecnej złożono około 3700 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadal 10% właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracji takich nie złożyło, mimo tego, iż 15 czerwca br. upłynął ostateczny termin składania dokumentów. Zachęcamy więc wszystkich tych, którzy tegoż obowiązku nie spełnili, do złożenie stosownych dokumentów, gdyż w przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona, Burmistrz Nowogrodźca określi w drodze decyzji administracyjnej stawkę opłaty w wysokości tak jak za odpady niesegregowane czyli 23 zł/osobę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata powinny być wnoszone kwartalnie z góry do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, sposób regulowania opłaty na miesięczny z dołu może ulec zmianie do końca bieżącego roku. Wprowadzenie zmiany uzależnione będzie od płatności mieszkańców.

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej wynosi:
1) 13,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 1 mieszkaniec;
2) 12,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 2 mieszkańców;
3) 11,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 3 mieszkańców;
4) 10,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 4 lub więcej mieszkańców.
2. W przypadku gromadzenia bioodpadów we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości, stawka opłaty określonej w pkt 1 kształtuje się odpowiednio:
1) 12,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 1 mieszkaniec;
2) 11,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 2 mieszkańców;
3) 10,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 3 mieszkańców;
4) 9,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 4 lub więcej mieszkańców.
3. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 23,00 zł brutto za mieszkańca.
4. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (np. zakłady pracy, sklepy, szkoły, urzędy itp.) wynosi:

1) 28,40 zł brutto za pojemnik 80 l;
2) 39,00 zł brutto za pojemnik 110 l;
3) 42,60 zł brutto za pojemnik 120 l;
4) 49,70 zł brutto za pojemnik 140 l;
5) 85,20 zł brutto za pojemnik 240 l;
6) 127,80 zł brutto za pojemnik 360 l;
7) 177,50 zł brutto za pojemnik 500 l;
8) 234,30 zł brutto za pojemnik 660 l;
9) 273,35 zł brutto za pojemnik 770 l;
10) 390,50 zł brutto za pojemnik 1100 l.

5. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (np. zakłady pracy, sklepy, szkoły, urzędy itp.) wynosi:
1) 56,80 zł brutto za pojemnik 80 l;
2) 78,00 zł brutto za pojemnik 110 l;
3) 85,20 zł brutto za pojemnik 120 l;
4) 99,40 zł brutto za pojemnik 140 l;
5) 170,40 zł brutto za pojemnik 240 l;
6) 255,60 zł brutto za pojemnik 360 l;
7) 355,00 zł brutto za pojemnik 500 l;
8) 468,60 zł brutto za pojemnik 660 l;
9) 546,70 zł brutto za pojemnik 770 l;
10) 781,00 zł brutto za pojemnik 1100 l

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod nr tel. 75 7380690 lub 75 7380678 oraz osobiście w pokojach nr 3 na parterze oraz 27 na I piętrze.