Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje,

że w dniu 29 września 2021 r. o godz. 8:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XL Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
 • w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 106/2 pow. 0,11 ha, poł. w obr. Zagajnik);
 • w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu;
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 305/4 o pow. 0,0292 ha, położonej w obr. 3 Nowogrodźca);
 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowogrodziec:
 • w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej Nr 103885D przebiegającej na terenie miasta Nowogrodziec;
 • w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych;
 • w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica;
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
 • w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 • w sprawie zmiany składu osobowego komisji.

 9.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live