ratusz1 z herbem

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Informuję, iż od 1 stycznia 2014 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane będą miesięcznie „z dołu" do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:
1) za miesiąc styczeń do 15 lutego,
2) za miesiąc luty do 15 marca,
3) za miesiąc marzec do 15 kwietnia,
4) za miesiąc kwiecień do 15 maja,
5) za miesiąc maj do 15 czerwca,
6) za miesiąc czerwiec do 15 lipca,
7) za miesiąc lipiec do 15 sierpnia,
8) za miesiąc sierpień do 15 września,
9) za miesiąc wrzesień do 15 października,
10) za miesiąc października do 15 listopada,
11) za miesiąc listopad do 15 grudnia,
12) za miesiąc grudzień do 15 stycznia 2015 r.

Zawiadomienia zawierające informacje o terminach płatności, wysokościach opłat ze wskazaniem indywidualnego numeru konta bankowego zostaną dostarczone Mieszkańcom do końca stycznia 2014 r.
Dziękuję Państwu za wspólną dbałość o środowisko naturalne i sprawne wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

                                                                              Z poważaniem

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich