dzień Sołtysa zd

W dniu dzisiejszym, 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna wsi.

Od 1990 roku Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej - Sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które to w bezpośrednich wyborach wybiera Sołtysa i Radę Sołecką wspierającą Sołtysa.
Święto Dzień Sołtysa ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi.
Na co dzień Sołtysi zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Są głównymi reprezentantami władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie dziękuje wszystkim naszym Sołtysom za współpracę z samorządem Gminy Nowogrodziec oraz zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego, życząc jednocześnie dużo satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych sukcesów w działalności społecznej, a na co dzień - ludzkiej przyjaźni, życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.


W Gminie Nowogrodziec funkcjonuje 13 sołectw. Największym co do powierzchni jest Sołectwo Gościszów, które liczy ponad 3009 ha, najmniejszym obszarowo Sołectwem jest Sołectwo Zagajnik liczące niecałe 337 ha. Pod względem ludności przoduje oczywiście sołectwo Nowogrodziec, którego liczba Mieszkańców na koniec 2013 roku wynosiła 4130 osób. Najmniejszą liczbą Mieszkańców charakteryzuje się Sołectwo Zagajnik.

więcej o sołectwach w Gminie Nowogrodziec...