Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 we Wrocławiu odbędzie się szkolenie dla właścicieli obiektów zabytkowych z Dolnego Śląska. 

Szkolenie dotyczy zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Szkolenie jest bezpłatne.

Udział w szkoleniu należy zgłosić wysyłając Kartę zgłoszenia na adres a-mail: elwira.walczak@umwd.pl

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Wydział Kultury UMWD
Elwira Walczak, tel. 071 770 43 23

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<

 

11 listopada 2017 roku w Nowogrodźcu uroczyście obchodzono 99. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone  w dniu  25 października 2017 r.
Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

>>Więcej informacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<

Wizyta księdza z Srbac zd1

W dniach 9-10 listopada br. Gminę Nowogrodziec odwiedzili przedstawiciele partnerskiej Gminy Srbac: Dziekan Dekanatu Srbackiego ksiądz Željko Sarić i kierownik Kulturalno Artystycznego Centrum (KUD), choreograf Zespołu Folklorystycznego „Biały Anioł” Pan Sinisza Jejinić.

Z polską serdecznością powitali serbskich gości Gospodarz Gminy Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz. W tym dniu przedstawiciele delegacji Srbac zwiedzili zakład produkcyjny Ceramika "Millena", gdzie zapoznali się z produkcją lokalną – pięknymi wyrobami ceramiki z Parzyc. Następnie nasi goście wraz z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem wzięli udział w wydarzeniu patriotycznym – obchodach Narodowego Święta Niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. 10 listopada Dziekan Dekanatu Nowogrodziec ksiądz Krzysztof Słabicki powitał czcigodnych gości, prezentując kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, opowiadając bogatą historię naszego kościoła parafialnego, chętnie odpowiadając na wszystkie pytania gości.

Żegnając się z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem i Przewodniczącą Rady Miejskiej Antoniną Szelechowicz Dziekan Dekanatu Srbackiego ksiądz Željko Sarić serdecznie podziękował za gościnność, życzliwość i ciepło. Podkreślił, że dla niego ta krótka wizyta była bardzo ważną, gdyż poznał bliżej naszą małą Ojczyznę. Te głębokie i ciepłe wrażenia będzie przekazywał swoim rodakom.

Ze swojej strony Burmistrz Robert Relich wyraził podziękowanie za złożoną wizytę, za chęć współpracy, za pełnienie funkcji dobrego Ambasadora mieszkańców naszej gminy na ziemi Srbackiej. Jednocześnie podkreślił, że priorytetem działań współpracy partnerskiej dla władz samorządowych było i jest uhonorowanie pamięci naszych przodków, pochowanych na ziemiach serbskich. Burmistrz Robert Relich zwrócił się do księdza Željko Sarić z prośbą o sprzyjanie i pomoc w odnalezieniu wszelkich śladów, historii Polaków na terenie gminy Srbac, a przede wszystkim – o dbanie i szacunek do naszych świątyń: cmentarzy i pomników polskich. ”Jeździmy tam po to, by pamięć o życiu trzech pokoleń Polaków na ziemiach serbskich była wciąż żywa. Jeździmy, by zapalać znicze i modlić się na polskich grobach i przy polskich pomnikach, wyrażając w ten sposób swój podziw i szacunek dla naszych przodków, którzy żyli i ciężko pracowali daleko od swojej Ojczyzny, ale zawsze pamiętali, że są Polakami. Jest to dla nas bardzo istotne” – powiedział żegnając gości Gospodarz Gminy Robert Relich.

>>Współpraca partnerska - wizyta gości z Srbac<<

Wizyta gosci z Srbac zdjęcia

W dniu 06 listopada 2017 roku w sali „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY", zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy udziale Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

>>Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu<<

>>Relacja TV Łużyce pt. Rodzina bez przemocy<<