Tory odstawcze 1

Burmistrz Nowogrodźca oraz Wójt Gminy Osiecznica zwrócili się z wnioskiem do posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie opodatkowania nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura kolejowa.

Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Infromujemy, że w dniu 27 października 2020 r. o godz. 15:15

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok;
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok;
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec

Przechwytywanie Rolnictwo410

Wystartowała Loteria w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pod hasłem „ ROLNIKU, SPISZ SIĘ SAM ! ”.

ochrona410

      Urząd Miejski w Nowogrodźcu otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pakiet środków ochrony indywidualnej.

Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i wsparcie.

    Środki ochrony osobistej zostaną wykorzystane na potrzeby bieżących zadań realizowanych przez pracowników administracji samorządowej i jednostek podległych.

sw.jadwiga.slaska

16 października obchodzimy Święto Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwigi Śląskiej.

Święto to ustanowiono Uchwałą Nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 r. 

W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu zostanie odprawiona Msza św.

w intencji Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Więcej o Świętej Jadwidze Śląskiej - Patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec  

św. Jadwiga Śląska złożony grafika Mariusza Urbana 700

Autor: Mariusz Urban