NGO konsultacje

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

PSZOK w N cu

 

Informujemy, że od dnia 02 listopada 2020 roku następuje zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Strzeleckiej 24 w Nowogrodźcu.

spis rolny410

Szanowni Rolnicy !

Informuję, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.

Dane zebrane w spisie rolnym służyć będą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz decydować będą o wielkości środków finansowych, które Polska otrzyma na programy rozwojowe dla rolnictwa.

KRUS NOWY410

Zwierzęta jako najbardziej zróżnicowane gatunkowo organizmy, towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Świadomość, że można czerpać z nich korzyść (źródło pożywienia, siła pociągowa, zapewnienie bezpieczeństwa) była impulsem do oswojenia niektórych z nich. Choć od pierwszych udomowień zwierząt minęły wieki (np. owca domowa 9000-7000 p.n.e. [1]), człowiek często zapomina, że zwierzęta zachowały pierwotny instynkt, który nie zawsze można przewidzieć. Mogą wówczas stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka.

wystawka

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że od dnia 28 października 2020 r. na terenie Gminy Nowogrodziec zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie tzw. „wystawki”.