sołtyszd

     W dniu 11 marca br. w Gminie Nowogrodziec obchodzono Dzień Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna wsi. Od 1990 roku Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej - Sołectwa.

     Organem uchwałodawczym jest zebranie Mieszkańców wsi, które to w bezpośrednich wyborach wybiera Sołtysa i Radę Sołecką wspierającą Sołtysa. Święto Dzień Sołtysa ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi.
     W Gminie Nowogrodziec funkcjonuje 13 sołectw. Największym co do powierzchni jest Sołectwo Gościszów, które liczy ponad 3009 ha, najmniejszym obszarowo Sołectwem jest Sołectwo Zagajnik liczące niecałe 337 ha. Pod względem ludności przoduje oczywiście sołectwo Nowogrodziec, którego liczba Mieszkańców na koniec 2012 roku wynosiła 4127 osób. Najmniejszą liczbą Mieszkańców charakteryzuje się Sołectwo Zagajnik.
     Na co dzień Sołtysi zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się rozwiązywać problemy Mieszkańców wsi. Są głównymi reprezentantami władzy na najbliższym Mieszkańcom szczeblu samorządowym. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję.
    Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie podziękował wszystkim Sołtysom Gminy Nowogrodziec za efektywną współpracę z samorządem Gminy Nowogrodziec oraz zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego, życząc jednocześnie dużo satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych sukcesów w działalności społecznej, a na co dzień - ludzkiej przyjaźni, życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.
     Wszyscy zebrani wysłuchali krótkiego występu artystycznego Justyny Jasińskiej i Mariusza Urbana, którzy zaprezentują fragment improwizacji muzycznych na podstawie partytur rysunkowych autorstwa Mariusza Urbana.
      Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wręczył Sołtysom pamiątkowe dyplomy oraz monety okolicznościowe.
    Tego samego dnia we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce szczególne wydarzenie. Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa podczas Trzeciego Dolnośląskiego Konwentu Sołtysów uhonorował najaktywniejszych Sołtysów, w tym także dwóch przedstawicieli Gminy Nowogrodziec - Sołtysa Milikowa Antoninę Szelechowicz oraz Sołtysa Czernej Józefa Potyszkę.

Serdecznie gratulujemy!