sesja 25.09.2019 zd

Na sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 25 września 2019 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, przedstawił sprawę wypłaty diet radnym, proponując projekt Uchwały zmieniającej obecnie obowiązujące zasady. Ten wniosek był wynikiem tego, iż Uchwałą Rady Miejskiej z 6 grudnia 2018 roku radni na wniosek Klubu Skutecznie i Razem pod hasłem dyscyplinowania radnych postanowili o potrąceniach 10% diety za nieobecności na sesji lub komisji. Można uniknąć tego potrącenia, jeżeli Łukaszowi Izydorczykowi – Przewodniczącemu Rady, złoży się w terminie pisemne usprawiedliwienie oraz Przewodniczący uzna usprawiedliwienie za zasadne. Niestety system ten jest nieprzejrzysty, a praktyka jego stosowania budzi kontrowersje. Niestety głosami radnych Klubu Skutecznie i Razem wniosek Burmistrza został odrzucony. Tym niemniej kwestię tę możecie Państwo ocenić sami, gdyż prezentujemy wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji. Ponadto na początku kadencji zdarzały się sytuacje usprawiedliwiania przez Przewodniczącego Rady nieobecności radnych na ustny i spóźniony wniosek m.in. radnych z Klubu Skutecznie i Razem, co było sprzeczne ze Statutem Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Ponadto trudno uznać za zrozumiałe usprawiedliwienia nieobecności radnego, który w tym samym czasie, jak sam wskazuje, prowadzi zarobkową działalność gospodarczą w innych miejscach Polski i z tego powodu nie będzie uczestniczył w pracach Rady, ale z zachowaniem prawa do diety, a nieusprawiedliwianie tych nieobecności innym radnym i pozbawianie diety radnego wykonującego w tym czasie odpowiedzialną służbę w obronie zdrowia i mienia mieszkańców. Zasadnym jest przy tym wskazać, iż dieta radnego ma za zadanie wyrównać utracone przez radnego zarobki. Tym samorządowcom, którzy wykonują działalność gospodarczą, świadczenie to ma uzupełnić utracone dochody, zaś gdy radny nie pracuje i nie ma swojej firmy, dieta jest rekompensatą zarobków, które mógłby on uzyskać, gdyby nie poświęcił się realizacji zadań płynących z powierzonego mu mandatu.

>>>Wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji 25 września 2019 roku<<<

Wniosek usprawiedliwienia radnego zaprezentowany na sesji 1

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 2

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 3

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 4