szkoa zebrzydowa

W bieżącym roku zaplanowano również remont budynku szkolnego w Zebrzydowej.

W wyniku niekorzystnych zmian demograficznych, z dniem 1 września 2013 roku Szkołę Podstawową w Zebrzydowej przekształcono. Budynek jest obecnie wykorzystywany do celów nauczania zintegrowanego w klasach I-III oraz wychowania przedszkolnego w ramach Zespołu Szkół w Nowej Wsi. W bieżącym roku szkolnym do klas I-III budynku szkolnego w Zebrzydowej uczęszcza 12 dzieci, oddział przedszkolny posiada zaś 17 wychowanków.
Ze względu na obecne trendy demograficzne, politykę rozwoju społecznego oraz faktyczną potrzebę utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Zebrzydowej, uznano, że są przesłanki do dalszego funkcjonowania placówki. Budynek znajduje się w ścisłym centrum wsi stanowiąc niejako centrum życia społeczno – kulturalnego. Wymaga pilnej modernizacji, która pozwoli na uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej i wychowawczej. Modernizacja musi uwzględniać w szczególności możliwość poszerzenia oferty wychowania przedszkolnego i wprowadzenia edukacji rozpoczęcia edukacji przez 6 – latków. Wymogów tych budynek nie spełnia.
Gmina Nowogrodziec zdecydowała się zatem na wariant realizacji nowej inwestycji polegającej na przebudowie budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Przebudowana szkoła będzie spełniała wszelkie normy przewidziane przepisami prawa. Budynek musi spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Projekt obejmował będzie w szczególności: adaptację trzech pomieszczeń (dwa na parterze, jedno na piętrze) na oddziały przedszkolne; kompleksową przebudowę klatki schodowej; adaptację jednego pomieszczenia na parterze do celów cateringu ze zmywalnią; modernizację dwóch toalet na potrzeby użytkowania przez dzieci w wieku 3-6 lat, wymianę okien, drzwi i parapetów w toaletach, izolację poziomą, podłogi z płytek, wymianę instalacji wodnej z bojlerami, wymianę instalacji kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, zagospodarowanie terenu zewnętrznego (podest i plac przed budynkiem) wraz z odwodnieniem oraz malowanie elewacji.
Inwestycja została objęta 75 % dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 29 maja 2014 roku Gminie Nowogrodziec udzielono wsparcia w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 200 tys. złotych.

H.Buźniak